2.1 Transportera DXR 140


DXR user guide - Transport DXR 140

DXR 140 är en liten och väldigt mångsidig demoleringsrobot som kan transporteras i en skåpbil. Innan du gör det ska du se till att skåpbilens specifikationer är korrekta/matchar DXR:s vikt.

Loading and unloading using a ramp
 • Ensure that the ramp is intact, secured to both the vehicle and the ground and is free of anything that might make it slippery. (The vehicle being used for transportation must also be secured so that it cannot move).

The machine’s position on the loading platform
 • Position the machine against the front edge of the platform in order to reduce the risk of it sliding forward if the vehicle brakes.
 • Manoeuvre the arm system so that it is resting against the platform, positioned as low as possible. Extend the outriggers, if possible, without lifting the machine.

Securing the load
 • Secure the machine with tightening straps.
 • Tools and other equipment must be secured separately.
 • Regularly check that the load is secure during transportation.

2.2 Transport av DXR 200–300-serierna


DXR user guide - Transport DXR 200-300 series

Transport av DXR 200- och 300-serien måste ske med hjälp av en lastbil med öppet flak eller liknande. Följ instruktionerna nedan för att göra transporten så enkel som möjligt. Om du inte har en ramp ska du se lyftavsnittet för information om hur man lyfter DXR-roboten.

Loading and unloading using a ramp
 • Ensure that the ramp is intact, secured to both the vehicle and the ground and is free of anything that might make it slippery. (The vehicle being used for transportation must also be secured so that it cannot move).

The machine’s position on the loading platform
 • Position the machine against the front edge of the platform in order to reduce the risk of it sliding forward if the vehicle brakes.
 • Manoeuvre the arm system so that it is resting against the platform, positioned as low as possible. Extend the outriggers, if possible, without lifting the machine.

Securing the load
 • Secure the machine with tightening straps.
 • Tools and other equipment must be secured separately.
 • Regularly check that the load is secure during transportation.

2.3 Lyfta maskinen


Innan du lyfter maskinen måste du bedöma riskområdet och kontrollera att ingen finns i området vid lyftning.

Använd en godkänd lyftanordning för att säkra och lyfta tunga maskindelar. Se också till att det finns utrustning för att säkra maskindelar mekaniskt.

 • Koppla bort verktyget.
 • Dra tillbaka armsystemet. Tyngdpunkten måste vara så nära maskinens mitt som möjligt.
 • Lyftutrustningen måste vara fäst vid maskinens alla lyftöglor.
 • Lyft långsamt och försiktigt. Se till att lyftanordningen är i jämvikt. Om maskinen börjar luta ska du korrigera detta genom att använda en annan lyftanordning eller genom att justera armsystemets position.
 • Se till att maskinens delar inte krossas eller skadas vid lyftning och att maskinen inte slår emot föremål i omgivningen

2.4 Skyddskläder


Klä dig rätt från topp till tå
Även om vi jobbar aktivt med att förbättra våra maskiners säkerhet är det alltid viktigt att du är rätt klädd när du arbetar med en demoleringsrobot.
Använd alltid:
 • Åtsittande, slitstarka och bekväma kläder som ger total rörelsefrihet.
 • Halkfria, stabila stövlar eller skor.
 • Skyddshandskar.
 • Skyddshjälm.
 • Hörselskydd.
 • Skyddsglasögon eller visir.
 • En andningsmask, gasmask eller friskluftshjälm måste användas när du arbetar i miljöer där luften kan vara skadlig för hälsan.

2.5 Säkert arbetsområde


En av de viktigaste säkerhetsförberedelserna vid arbete med demoleringsrobotar är att känna till riskområdet.

Ingen får befinna sig inom maskinens riskområde när arbete pågår. Detta gäller även operatören.
Arbetsområdet begränsas av maskinens räckvidd, men riskområdet utgörs av många parametrar, som arbetsområde, arbetsmetod och yta med mera.

Säkerhetsmedvetenhet

Se videon och läs bruksanvisningen för att se till att du förstår vilka faktorer som påverkar säkerhetsområdet och känner till hur du fortlöpande bedömer riskområdet.

Undersök möjliga risker innan du påbörjar arbetet. Om villkoren förändras under arbetets gång måste riskområdet omdefinieras.

2.6 Checklista innan du startar maskinen


Följande punkter ska kontrolleras vid arbete på en ny plats och varje morgon innan arbetet påbörjas för att garantera att maskinens säkerhetsfunktioner är intakta, vilket i sin tur ger dig en säker arbetsplats.

Innan du börjar
 • Kontrollera om maskinen har fått någon transportskada.
 • Kontrollera att maskinens säkerhetsfunktioner är intakta och att nödstoppsknappen har återställts.
 • Kontrollera att nätkabeln och manöverkablarna är intakta och rätt dimensionerade. Se Strömguiden för mer information.
 • Slå på huvudbrytaren på maskinen.

Starta fjärrkontrollen
 • Vrid brytaren till läget ON (I). Lysdioden på fjärrkontrollen blinkar snabbt med blått sken när den söker efter kontakt. När den blinkar med ett längre intervall är maskinen i standby-läge.

Starta elmotorn
 • Du startar elmotorn genom att trycka på startknappen på fjärrkontrollen.

2.7 Använd rätt strömförsörjningStrömförsörjning

Strömförsörjningen från elnätet måste vara tillräckligt stark och konstant för att säkerställa att maskinen kan fungera utan problem.

Säkringar

Eluttaget måste vara rätt avsäkrat för elmotorn, nätkabelns längd och arean hos nätkabelns ledare. Tabellen ”Riktvärden för nätanslutning” i avsnittet ”Tekniska data” visar vilken säkring som krävs för elmotorn. Maskinen är utrustad med Softstart som minskar starttoppar och kan startas med de flesta typer av säkringar. Om en säkring går upprepade gånger finns det ett fel i elsystemet eller i den anslutna maskinen. Felet måste åtgärdas innan maskinen kan startas om.

Nätkabel

Maskinen är ansluten till elnätet med en trefasnätkabel. Det är mycket viktigt att den kabel som används är rätt dimensionerad, det vill säga har rätt tvärsnittsarea i förhållande till ledarens längd i syfte att motverka spänningsfall. Riktvärden för kabelstorlek anges i tabellen ”Riktvärden för nätanslutning” i avsnittet ”Tekniska data”.

Generatoranvändning

Kabellängd och generatorns specifikationer måste beaktas vid val av generatorstorlek. Kontrollera strömförsörjningen – alltid så nära maskinen som möjligt. Det finns många generatortyper på marknaden. Testa alltid kompatibiliteten med din DXR.

2.8 Förstå grundläggande fjärrfunktioner


Lär dig grunderna
Fjärrkontrollen med tvåvägskommunikation är intuitiv och mycket lättanvänd, även för nybörjare. På färgdisplayen har du snabb tillgång till både grundläggande och avancerade funktioner. Du kan även anpassa inställningarna och få åtgärder enligt dina önskemål.

Den ergonomiska selen gör det mycket enkelt att ta på och av fjärrkontrollen. Den gör dessutom att du kan arbeta längre utan påfrestning.

Aktivera reglage
 • Tryck på vänster knapp på styrspaken för att aktivera fjärrkontrollens driftsfunktioner. Fjärrkontrollen är nu i arbetsläge. Lysdioden på fjärrkontrollen har ett fast blått sken.

Om inga reglage har använts på tre sekunder aktiveras tomgångsläget. I det här läget pumpas hydraulolja till tanken och inget tryck finns i cylindrarna.