Deklaracja zgodna z artykułem 33 rozporządzenia REACH

REACH (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) to ramy prawne Unii Europejskiej dotyczące chemikaliów wprowadzone 1 czerwca 2007 r.

Artykuł 33, przekazywanie informacji o substancjach chemicznych w produktach

Grupa Husqvarna dostarcza następujących informacji odnośnie substancji o stężeniu przekraczającym 0,1% masy produktu określonych przez Europejską Agencję Chemikaliów jako substancje podlegające autoryzacji, zawarte na liście w Załączniku XIV agencji REACH (tzw. Lista kandydatów).