2.1 Anbefalte arbeidsmetoder for sikrere og effektiv støvkontroll


W 70 P, DM 650
En av de beste måtene å kontrollere støv på, er ved å bruke vann. Bruk om mulig nok vann ved våtkapping/-boring til å binde støvet direkte ved kilden. En slamoppsamler kan kobles til en slamsuger for å holde arbeidsplassen ren. Hvis det ikke er mulig å bruke vann på stedet, bør kappe-/bore-/slipeutstyret brukes med en integrert støvoppsamler eller et tettsittende støvdeksel som samler opp støvet direkte ved kilden. Denne enheten bør kobles til et støvavtrekk med tilstrekkelig sugeevne og kapasitet til formålet, samt være utstyrt med HEPA H13-filtre.

Horisontal kapping:

 1. Begynne med å merke av hvor du skal kappe.
 2. For å kappe horisontalt begynner du med å lage et kutt som er ca. 2 cm dypt. Kapp fra venstre mot høyre for å ha god sikt til kappelinjen.
 3. Gå deretter dypere, med trinnvis kapping, ca. 5 cm om gangen.

Vertikal kapping:

 1. For å kappe vertikalt begynner du med å lage et kutt som er ca. 2 cm dypt. Kapp fra bunnen mot toppen for å ha god sikt til kappelinjen.
 2. Gå deretter dypere, med trinnvis kapping, ca. 5 cm om gangen. Kapp fra toppen til bunnen. Hold alltid fullt turtall for å få den beste kappeytelsen.

Rørkapping:

Kapp alltid rør med følgende tre trinn.
 1. Når du skal kappe et rør, begynner du med å kappe toppen.
 2. Kapp deretter den ene siden av røret fra øverst til nederst.
 3. Flytt til den andre siden, og kapp resten av røret, fra øverst til nederst.
W 70 P, DM 650

Våtkapping

Våtkapping/-boring binder støvet med vann direkte ved kilden.

Våtboring

Slamoppsamlingsringen koblet til en slamsuger holder arbeidsplassen ren.

Tørrkapping

Tørrkapping/-boring med integrert støvoppsamler fanger opp støvet direkte ved kilden. En støvsuger med tilstrekkelig sugeevne og kapasitet til formålet, utstyrt med HEPA H13-filtre, tar hånd om støvet.

Tørrboring

En H-klassifisert støvsuger med tilstrekkelig sugeevne og kapasitet til formålet, utstyrt med HEPA H13-filtre, tar hånd om støvet. Omgivelsesluften filtreres gjennom én eller flere portable luftrensere utstyrt med HEPA H13-filter, minst 6–10 ganger per time. 

2.2 Den største utfordringen ligger i å håndtere de minste støvpartiklene


Støvpartikler som svever i luften på byggeplasser, inneholder en rekke ulike stoffer. Noen av dem kan være helsefarlige eller irriterende hvis de pustes inn, for eksempel asbestfibre, krystallinsk silisiumdioksid, mugg, sot, polyklorerte bifenyler (PCB) og visse mikrober. Støv fra kapping, boring eller sliping av betong, murstein og liknende byggematerialer inneholder krystallinsk silisiumdioksid, som er helsefarlig ved innånding av svært små (respirable) partikler. Disse partiklene som kan pustes inn, kan trenge dypt inn i lungene og forårsake alvorlige skader.

De er så små at de kan sveve i luften i flere timer, usynlige for det blotte øye. Det er derfor det alltid er viktig å benytte arbeidsmetoder som fanger opp støvet ved kilden og hindrer at det blir svevende i luften. Bruk av profesjonelt støvoppsamlingsutstyr og personlig verneutstyr som er tilstrekkelig effektivt til å fange opp selv de minste silisiumdioksidpartiklene, er en av de beste måtene å håndtere støv på.

2.3 Slik minimerer du eksponeringen for luftbåret støv


Betongsaging, -boring, -sliping og -riving genererer mye støv. Du kan minimere eksponeringen din for luftbårne støvpartikler på arbeidsplassen ved å følge en kombinasjon av de følgende tiltakene.

1. Eliminering ved kilden

Ved å kontrollere støv ved kilden kan du unngå det meste av luftbåret støv. Dette kan enten gjøres ved å koble et HEPA-støvavtrekk til utstyret eller ved å bruke vann til å binde støvet til slam.

2. Rengjør gulvet ofte

Hyppig rengjøring av gulvene på arbeidsplassen bidrar til å holde støveksponeringen nede. Bruk en HEPA-støvsuger i stedet for en børste/kost, eller skyll gulvet med vann og bruk en skrape, for å unngå at det virvles opp støv fra gulvet.

3. Filtrer luften

De minste støvpartiklene er så lette at de kan sveve i luften i mange timer. Du kan få færre slike partikler ved å sirkulere luften i rommet gjennom et luftfilter med et HEPA-filter. Luften filtreres og resirkuleres, noe som gir stor forbedring av den generelle luftkvaliteten.

4. Bruk ansiktsmaske

Det å bli vant til å ha på seg en ansiktsmaske er en god vane hvis du jobber i miljøer der du risikerer å eksponeres for luftbåret støv. Sørg for å bruke en maske som er tilpasset de faktiske arbeidsforholdene og i samsvar med statlige forskrifter.

2.4 Klassifiseringer for Husqvarna-støvsugere


Ulike bruksområder og markeder krever ulike klassifiseringer. De vanligste er H-klassifiserte eller HEPA-filterklassifiserte støvsugere. I dette informasjonsarket presenteres HEPA-filterklassifiseringene og H-klassifiseringen.

Vær oppmerksom på følgende: Hva støvsugerne kan brukes til, er forskjellig i hvert marked. Denne veiledningen inneholder bare informasjon om Husqvarnas støvsugere og klassifiseringer, ikke hva de kan brukes til i hvert enkelt marked. Hvis du vil ha informasjon om bruk og bruksområder, kan du se www.husqvarnacp.no

Tabell A 

 • EPA 10 – EPA 12: Effektivt partikkelluftfilter 
 • HEPA 13 – HEPA 14: Partikkelluftfilter med høy effektivitet 
 • ULPA 15 – ULPA 17: Filtre med svært lav penetrering 

EN1822 – 2009

FILTERKLASSE VERDI – EFFEKTIVITET (%) VERDI – PENETRERING (%)

E10

85 15
 E11 95

5

E12 99,5 0,5
 H13 99,95 0,05
 H14 99,995 0,005
 U15 99,9995 0,0005
 U16 99,99995 0,00005
 U17 99,999995 0,000005

 

Husqvarna-støvavtrekk som benytter HEPA H 13-filter/-filtre: S 13, S 26, S 36, S 36 Propane, T 7500, T 8600, T 8600 Propane, T 10000, T 18000, A600/A1000, A1200/A2000 (W70 / W70 P og DC 6000 kan også utstyres med HEPA H 13-filter, men er ikke utstyrt med dette filteret som standard.)

HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air Filters)

HEPA er en streng standard (EN1822:2009) som er delt inn i åtte ulike nivåer. Husqvarna leverer filtre på H 13-nivå, som er utformet for å skille > 99,95 % av partiklene det er vanskeligst å fange opp (vanligvis i området 0,15–0,30 μm). Alle Husqvarnas HEPA-filtre er DOP-testet for å sikre et filtreringsnivå på > 99,99 % ved 0,3 μm, som overgår den amerikanske standarden MIL-STD-282.

H-Klassifisering

H-klassifiseringen er en internasjonal standard som sertifiserer hele produktet, ikke bare filtrene (IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69 Vedlegg AA). Standarden er kategorisert i tre kravnivåer: lavt, middels og høyt (tabell AA.1). Sertifiserte Husqvarna-støvsugere oppfyller standarden Høy (H) fordi den er strengest og mest egnet ved arbeid med farlige materialer som silisiumstøv. Filtreringskravene for en komplett enhet må nå et filtreringseffektivitetsnivå på > 99,995 % av støv med en partikkelstørrelsesfordeling på 10 % < 1 mm, 22 % < 2 mm og 75 % < 5 mm. Husqvarna DOP-testfiltreringsnivået > 99,99 % ved 0,3 mm overskrider dette. H-klassifiseringen krever også støvfri håndtering. Derfor benytter Husqvarna-støvavtrekk LongopacR-støvoppsamlingssystemet for å forhindre at brukeren eksponeres for farlig støv. Vær oppmerksom på at bare det å ha et H-sertifisert filter ikke betyr at hele enheten er godkjent. Følgende Husqvarna-støvsugere er H-klassifisert og sertifisert av en tredjepart: S 13, S 26, S 36, T 7500
 

Alle maskiner i H-klassen må være tydelig merket med klistremerket nedenfor:

H Class Warning Label

TABLE AA.1 – PENETRERINGSGRENSER

Støvklasse Egnethet for farlig støv med grenseverdier for yrkeseksponering i
mg×m-3
Penetreringsgrad D
%
Essensiell filtermaterialetest Essensiell filterelementtest
ANBEFALING
Testmetode for montert maskin
L (lav fare) > 1 < 1 22.AA.201.1 eller 22.AA.201.2 Ikke påkrevd 22.AA.201.3 hvis essensiell filtermaterialetest ikke utføres
M (middels fare)  ≥ 0,1

≤ 0,1

22.AA.201.1 eller 22.AA.201.2 Ikke påkrevd 22.AA.201.3
H (høy fare) < 0,1 inkludert kreftfremkallende støv og støv kontaminert med kreftfremkallende stoffer og/eller patogener < 0,005 Ikke påkrevd 22.AA.201.2 22.AA.201.3

Maskiner med lignende konstruksjon og med identisk essensielt filter og identiske essensielle fester samt med identisk luftstrømningshastighet, kan behandles likt. Maskiner som er designet for å fange opp trestøv og mineralstøv (som inneholder kvarts), må være minst av støvklasse M.