REACH reglamento 33 straipsnis: Deklaracija

REACH („Europos parlamento reglamentas (EB) Nr 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų“) – tai Europos Sąjungos cheminių medžiagų reglamentavimo sistema, kuri įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d.

33 straipsnis: Pareiga perduoti informaciją apie gaminiuose esančias medžiagas.

„Husqvarna Group“ pateikia šią informaciją apie Europos cheminių medžiagų agentūros autorizuotinomis medžiagomis pripažintas medžiagas, įtrauktas į REACH reglamento XIV priedą (vadinamąjį „kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą“), kurių koncentracija gaminyje viršija 0,1 % masės.