Käsivarteen kohdistuva tärinä

Taustaa

EY-direktiivissä 2002/44/EY säädetään vähimmäisvaatimuksista, joilla työntekijöitä suojellaan terveyttä ja turvallisuutta vaarantavilta riskeiltä, joita mekaaniselle tärinälle altistuminen aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa.

Tärinäaltistuminen lasketaan standardinmukaisen 8 tunnin päivittäisen tärinäaltistumisen A(8) perusteella. Kun A(8)-arvo on määritelty, sitä verrataan altistumisen toiminta-arvoon ja raja-arvoon. Direktiivissä on esitetty vähimmäisvaatimukset, mutta on tärkeää myös tarkistaa kunkin jäsenvaltion asianomaisesta lainsäädännöstä, onko tärinäaltistumista koskevissa laissa vieläkin tiukempia raja-arvoja.

Työnantajalla on päivittäisen tärinäaltistumisen toiminta-arvon (EAV) ja päivittäisen altistumisen raja-arvon (ELV) perusteella ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla tärinälle altistumista voidaan kontrolloida.

Altistumisen toimenpidearvo (EAV)

Jos käyttäjä altistuu tärinälle A(8), joka ylittää päivittäisen altistumisen toiminta-arvon 2,5 m/s², työnantajan on tehtävä työn riskien arviointi ja ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla tärinää kontrolloidaan. Lisätietoja on direktiivissä 2002/44/EY ja jäsenvaltioiden omassa lainsäädännössä.

Altistumisen raja-arvo (ELV)

Työntekijät eivät saa missään olosuhteissa altistua tärinälle, joka ylittää raja-arvon 5,0 m/s².

Toimenpidesuositukset tärinäaltistumisen vähentämiseksi

Käytä vain sellaisia työkoneita, joissa on tehokas tärinänvaimennus. Tämä on yksi tärkeimmistä suosituksista. Tärinää koskevat tiedot on usein esitetty laitteen valmistajan laatimissa teknisissä tiedoissa.

Lyhennä koneen käyttöaikaa. Koska A(8)-arvo perustuu sekä tärinäarvoon että altistumisaikaan, yksi vaihtoehto on lyhentää koneen käyttöaikaa.

Koneen huolto ja kunnossapito. Noudata valmistajan suosituksia. Erityisen tärkeää on huolehtia terävarustuksen ja pyörivien osien kunnosta, koska ne saattavat kuluessaan joutua epätasapainoon.

Laskuri käsitärinäaltistumisen mittaamiseen

Laskuri on kehitetty helpottamaan tärinäaltistumisen laskentaa, ja siinä sovelletaan seuraavia arvoja:

Vastaava tärinäarvo, ahv,eq. Mitattu standardin ISO 5349-1 mukaisesti tai ISO 5349-1 standardiin perustuvan, kyseiselle koneelle soveltuvan mittausstandardin mukaisesti.

Tyypillinen päivittäinen altistumisaika, Texp. Altistumisaika on aina pienempi kuin päivittäinen työskentelyaika. Useimmille työkoneille arvioitu Texp–arvo saadaan kansainvälisestä tutkimuksesta (Euroopan standardointiliiton tekninen raportti "Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information provided by manufacturers of machinery"). Jos kyseessä on konetyyppi, joka ei sisälly raporttiin, Texp on arvioitu altistumisaikaa koskevien tutkimusten perusteella. Katso taulukko 1.

A(8)-arvon arviointi perustuu vain edellä mainittuihin seikkoihin. Jos koneen käyttötarkoitus poikkeaa tavallisesta tai jos altistumisaika ei ole merkityksellinen tekijä, nämä seikat on otettava huomioon A(8)-arvoa arvioitaessa.

Käyttöohjeet

Tärinälaskuri on jaettu kahteen osioon, joista vasemmanpuoleiseen tulee heti näkyviin kunkin koneen tärinäaltistumisen arvo A(8), joka perustuu 8 tunnin päivittäiseen käyttöaikaan.

Oikeanpuoleinen osio sisältää varsinaisen laskurin, joka laskee osittaisen tärinäaltistumisen kullekin koneelle silloin, kun käyttöaika on jokin muu kuin 8 tuntia. Jos työtekijä käyttää useita eri työkoneita päivän aikana, laskuri laskee myös niiden kokonaisaltistumisen arvon A(8).

Valitse koneen malli. Valitun mallin A(8)-arvo ja mallin vastaava tärinäarvo ahv,eq näkyvät vasemmanpuoleisen osion mallimerkinnän jälkeen. Jokainen valittu malli tulee näkyviin omalle rivilleen.

Kun haluat laskea uuden A(8)-arvon useille koneille tai eri käyttöajoille, kirjoita kunkin koneen arvioitu päivittäinen käyttöaika sille varattuun tyhjään kenttään. Konekohtaiset tulokset näkyvät sarakkeessa 'osittainen päivittäinen altistuminen'. Jos käytät useita eri koneita, laskuri laskee kaikkien koko työpäivän aikana käyttämiesi koneiden yhteenlasketun A(8)-arvon ja näyttää sen sarakkeen 'osittainen päivittäinen altistuminen' alla olevassa solussa.

Alaosan värit muuttuvat A(8)-arvon mukaan.

Vihreä – Päivittäinen tärinäaltistuminen on alle 2,5 m/s².

Keltainen – Päivittäinen tärinäaltistuminen ylittää toiminta-arvon 2,5 m/s².

Punainen – Päivittäinen tärinäaltistuminen ylittää raja-arvon 5 m/s².

Tyhjennä kaikki solut ja aloita alusta napsauttamalla "Tyhjennä lomake" -painiketta.

Luettelon ulkopuolisten koneiden tärinän laskenta

A(8)-altistumisarvo tunnetaan

Laskurilla voidaan laskea myös muiden käsitärinää aiheuttavien työkoneiden tärinä. Laskeminen voidaan tehdä kahdella tavalla. Yksinkertaisin tapa perustuu siihen, että työkoneiden A(8)-arvot ovat tiedossa.

Valitse kohta 'Muu' malliluettelosta. Kun valitset kohdan 'Muu', laskuri käyttää automaattisesti valitun työkoneryhmän tyypillistä tärinäaltistumisaikaa. Katso taulukko 1.

Muokkaa nimeä mallikentässä (ei välttämätöntä).

Kirjoita A(8)-altistumisaika vasemmanpuoleisen osion kolmanteen sarakkeeseen. Käytä sitten laskuria kohdan "Käyttöohjeet" mukaisesti.

A(8)-altistumisarvoa ei tunneta

Jos A(8)-arvoa ei tunneta, kunkin kahvan vastaava tärinäarvo ahv,eq on määriteltävä. Jotta ahv,eq saadaan määriteltyä, on tiedettävä kunkin kahvan tärinäkiihtyvyysarvot (ahv) ja käyttötila. Arvo ahv on tärinäarvojen (ahw) neliöiden aritmeettisen summan neliöjuuri, joka mitataan kolmelta kahvan akselilta.

yhtälö 1: ahw = summan a²hwx + a²hwy + a²hwz neliöjuuri

Vastaava tärinäarvo ahv,eq on eri käyttötiloissa esiintyvän tärinän summa. Tässä ahv,eq-arvon laskennassa käytetään ahv-arvoa sekä kunkin käyttötilan aikavälejä ti. Arvo ahv,eq on laskettava erikseen kullekin kahvalle. Huonoimman kahvan mittaustulos syötetään laskuriin. Laskuri määrittelee nyt päivittäisen altistumisen arvon A(8), joka näkyy laskurin vasemmanpuoleisessa osiossa. Laskuri määrittelee kolmannen yhtälön (3) avulla päivittäisen 8 tunnin normalisoidun altistumisen A(8)-arvon sen mukaan, mikä on koneen vastaava tärinäarvo ahv,eq ja tyypillinen päivittäinen altistumisaika Texp. Katso taulukko 1.

Yhtälö 2: ahveq = neliöjuuri: summan 1 jaettuna T:llä derivaatta n (i=1) kerrottuna a²hvi:llä kerrottuna ti:llä

Yhtälö 3: A(8) = ahveq multiplied by square root of Texp divided by 8

Valitse kohta ”Muu” Malliluettelosta. Kun valitset kohdan 'Muu', laskuri käyttää automaattisesti valitun koneryhmän tyypillistä tärinäaltistumisaikaa. Katso taulukko 1.

Muokkaa nimeä mallikentässä (ei välttämätöntä).

Kirjoita kahvan huonoin ahv,eq–arvo (maksimiarvo) laskurin vasemmanpuoleisen osion toiseen sarakkeeseen. Laskuri määrittelee nyt päivittäisen altistumisen arvon A(8), joka näkyy laskurin vasemmanpuoleisen osion kolmannessa sarakkeessa.

Taulukko 1 – Tyypilliset päivittäiset altistumisajat

Tyypilliset päivittäiset altistumisajat, kun yhtä konetta käytetään 8 tunnin työpäivän aikana. Luvut ovat peräisin Euroopan standardointiliiton teknisestä raportista "Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information from manufacturers of machinery".

Koneen tyyppi

Sovellus

Tyypillinen altistumisaika

Puunhoitosahat

Puunhoito

2,4 tuntia

Moottorisahat ammattikäyttöön < 80 cm³

Metsätyö (maatilat), maisemanhoito

3,7 tuntia

Moottorisahat ammattikäyttöön > 80 cm³

Vaativa metsätyö

3,7 tuntia

Ruohotrimmerit

Maisemanhoito

4,0 tuntia

Raivaussahat

Tienvarsien ylläpito, maisemanhoito

3,5 tuntia

Pensasleikkurit

Maisemanhoito

3,5 tuntia

Lehtipuhaltimet

Kunnallistekniikka

3,0 tuntia

Reunaleikkurit

Maisemanhoito

3,0 tuntia

Laikkaleikkurit (kannettavat)

Rakennustyöt

1,0 tuntia

Laikkaleikkurit (leikkuuvaunussa)

Rakennustyöt

2,5 tuntia

Huom! Esitetyt tyypilliset altistumisajat on arvioitu kenttätestien avulla normaaleissa käyttöolosuhteissa. Kaikista tutkituista tapauksista 90 prosentissa päivittäinen altistumisaika oli alle taulukossa esitettyjen arvojen. Arviolta 10 prosentissa tutkituista tapauksista altistumisaika on pidempi. Tämän vuoksi on tärkeää, että työtehtävä analysoidaan huolellisesti, jotta saadaan selville, ylittääkö altistumisaika taulukossa esitetyt arvot.

Taulukko 2 – Aikajaksot

Moottorisahojen ja muiden työkoneiden käyttötilojen aikajaksot on kuvattu Euroopan standardointiliiton teknisessä raportissa "Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration based on information from manufacturers of machinery".

Koneen tyyppi

Joutokäynti

Nimellisnopeus

Enimmäisnopeus

Puunhoitosahat

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Moottorisahat ammattikäyttöön< 80 cm³

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Moottorisahat ammattikäyttöön> 80 cm³

1/2 T

1/2 T

Ruohotrimmerit

1/2 T

1/2 T

Raivaussahat

1/2 T

1/2 T

Pensasleikkurit

1/5 T

4/5 T

Lehtipuhaltimet

1/7 T

6/7 T

Reunaleikkurit

1/2 T

1/2 T

Laikkaleikkurit (kannettavat)

1/7 T

6/7 T

Laikkaleikkurit (leikkuuvaunussa)

1/7 T

6/7 T