REACH-artiklan 33 mukainen vakuutus

REACH (Euroopan parlamentin asetus (EY) 1907/2006 kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista) on Euroopan unionin kemikaaleja koskeva sääntelyjärjestelmä, joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007.

Artikla 33, Tiedottaminen tuotteiden sisältämistä aineista

Husqvarna-konserni kertoo seuraavat tiedot Euroopan kemikaaliviraston nimeämistä aineista hyväksynnän edellyttävinä aineina, jotka on lueteltu REACH-asetuksen liitteessä XIV (niin sanottu ehdokaslista) ja joiden pitoisuus tuotteissa ylittää 0,1 % painosta.