Prohlášení podle REACH, Článek 33

REACH („Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, evaluaci, autorizaci a omezování chemických látek“) je předpisový rámec Evropské unie pro nakládání s chemickými látkami, který vstoupil v platnost 1. července 2007.

Článek 33, sdílení informací o látkách ve výrobcích

Společnost Husqvarna Group poskytuje následující informace o látkách, které Evropská agentura pro chemické látky určila jako látky podléhající autorizaci a uvedené v příloze XIV směrnice REACH (tzv. Kandidátský seznam) s koncentrací vyšší než 0,1 hm. % ve výrobcích.